شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران گرمسار  اصلاح نژاد
   

اهم کارهای بخش اصلاح نژاد شرکت تعاونی گرمسار به شرح ذیل میباشد

رکورد گیری

ارزیابی صفات

روشهای مختلف شناسایی دام

ثبت مشخصات

 

اهمیت و نقش رکورد گیری

-کنترل تغذیه دام ها

- حذف گاوهای کم بهره وانتخاب گاوهای پربهره

- برنامه های اصلاح نژادی کشور

- بهبود تولید مثل و کاهش زمان گوساله زایی

- کنترل ورم پستان

- استفاده دستگاههای تحقیقاتی از اطلاعات رکورد

اندازه گيري دقيق و مرتب صفات مورد نظر به منظور برآورد توان توليدي گاو هاي شيري راركورد گيري گويند دكه مهمترين اين صفات شير ، چربي ، پروتئين ، تيپ توليد مثل و طول عمر اقتصادي مي باشد .
اهميت ركورد گيري
ركورد گيري از ملزومات لاينفك اصلاخ نژاد گاو بوده و با ادامه وپيگيري بي وفقه آن مي توان توليد گاو را افزايش داد .
اهميت ركورد گيري و نقش آن در مديريت گاوهاي شيري و اقتصاد گله را مي توان به طرق زير مورد برسي قرارداد

دفعات دوشش و چگونگی محاسبه تولید روزانه شیر
در گاوداریها معمولا گاوهارا 2 الی 3 بار در روز می دوشند هرچه دفعات دوشش بالارود مقدارتولید شیر گاو بیشتر خواهد بود این مساله در ارتباط با تخلیه پستان و ترشح سلولهای ترشح کننده شیر و گلبولهای چربی آن است (البته ضریب جوابگویی دام ها در سنین مختلف به بالا رفتن تولید به هنگام زیاد کردن تعداد دفعات دوشش در روز متفاوت خواهد بود. ودامهای جوان در این رابطه بهتر جواب خواهد داد ) در این صورت قیاس گاوی که 3بار دوشش داشته با آنکه 2 با ر در روز دوشیده شده صحیح و اصولی نخواهد بود بنابراین اگر گاوی برای مدت 3بار در هر 24 ساعت دوشیده شود تولید آنروزها باید براساس 2بار دوشش تصحیح گردد که بااستفاده از جداولی که در این رابطه وجوددارد تصحیح تولید انجام می پذیرد که بعدا طریق استفاده ازاین جداول به تفصیل بیان می گردد .هرگاه گاو درروز 3بار دوشیده شود ماموررکورد میزان تولید هر3بار راگزا رش می نماید که جمع آنها بعنوان تولید گاو در روز رکورد گیری در نظرگرفته می شود مثلا اگر در وعده دوشش بعد از ظهر 5کیلو ودر شب 4/6 کیلو ودر صبح 8/9 کیلوشیر داده باشد مجموعا 2/21 کیلوتولید روزانه آن در 24 ساعت مدت رکوردگیری بوده در ارتباط با آنهایی که در رو ز 2بار دوشش دارند جمع تولید دوباره به عنوان تولید روزانه به حساب می آ
یدید

-استفاده آموزش و ترویج رکورد

ارزیابی صفات

1صفاتی که قابل اندازه گیری هستندو نیاز به دید چشمی ندارند.

2صفاتی که از دید ظاهری و بر پایه تجربه فردی اشخاص میباشد.

قد وقامت-اندازه دور سینه-قدرت کمر عمق بدن-استقرار استخوان بی نام-طول و عرض لگن-استقرار پا از دید پهلو-استقرار پا از دید عقب-زاویه سم-اتصال جلویی پستان-ارتفاع پستان عقبی-عرض پستان عقبی-نگهداره میانی-عمق پستان-استقرار سر پستانکهای جلویی-استقرار سر پستانکهای عقبی-طول سر پستانک

زاویه داری

روشهای مختلف شناسایی دام

منظور از شناسایی دام بکاربردن ابزار یا روشهایی است که یک گاو را از دیگر گاوها متمایز میسازد متداولترین روشهای شناسایی دام به قرار زیر است:

شماره زنی-عکس برداری-تهیه اسکیج (لکه برداری)

انواع شماره زنی

شماره زنی موقت:

شماره گوشی(پلاستیکی- فلزی)-زنجیرهای گردنی-نوارهای گردنی-نوارهای ساق پا

شماره زنی دائم:

سوراخ کردن گوش-خالکوبی-استفاده از خمیر سوزاننده قلیایی

داغ کردن(بوسیله حرارت-داغ کردن سرد:روش انجمادبا یخ و الکل-انجماد با ازت مایع با چیدن مو)

ثبت مشخصات

ضوابط فنی گل ههای متقاضی واگذاری عملیات اجرائی ثبت مشخصات :

١- علاق همندی و اشتیاق دامدار به اجرای برنامه های اصلاح نژاد.

٢- یکدست بودن گله از نظرجمعیت و نژاد دامی.

٣- مقید به رعایت اصول و ضوابد فنی.

۴- حضور کارشناس و تکنسین ورزیده دامپروری درگله.

۵- در گل ههای متقاضی آه قبلاً ثبت نشد هاند وجود دفاتر تلقیح زایش و گواهی های تلقیح الزامی است.

۶- آگاهی ازسابقه اعم از مبدأ گاو تاریخ شروع تلقیح استفاده از گاو نر رکوردگیری استفاده از دامپزشک و

کارشناس....

٧- از نظر بهداشتی دارا بودن گوسال ه دانی و زایشگاه بهداشتی وجود حوضچه ضد عفونی و داشتن شیر دوشی

مجهز به سیستم رکورد گیری و نرده کشی دو طرفه.

٨- عدم وجود آلودگی درگله بصورت با سابقه طولانی و با تائید دامپزشکی منطقه.

٩- استفاده از انواع شماره ها اعم از شماره گوش بدن یا گردن جهت شناسائی اولیه دامها.

١٠ - بردن تعهد به انجام همکاری و هماهنگ ی های لازم در چهار چوب برنام ه های اصلاح نژادی مراکز اصلاح نژادی

دام کشور.

شرایط پذیرش جهت راه اندازی امور اجرائی ثبت مشخصات به دامدار:

١- تسلیم درخواست از روی دامدار به واحد ثبت مشخصات استان.

٢- بازدید از واحد و بررسی کلیه جوانب امر، بر اساس ضوابط و شرایط اعلام شده.

٣- مشخص نمودن نواقص و اشکالات و اعلام آن به دامداران و عدم چنین تعیین مهلت جهت برطرف ساختن آنها.

٤- تائید حضور کارشناس یا تکنسین واحد.

۵- صدور تائیدیه جهت واگزاری پس از بررسی نهائی و رفع اشکالات اساسی.

۶- اعلام مشخصات گل ههای قابل واگزاری به مرکز.

٧- معرفی کارشناس واحد جهت آموزش به مراآز اصلاح نژاد.

٨- آغاز عملیات اجرائی توسط استان و نیروی آموزش دیده واحد بطوریکه کلیه دامهای مختلف گله ثبت و پس از

تائید نهایی اوراق و ممهور نمودن به مهر دامدار و استان به مرآز اصلاح نژاد ارسال گردد.

٩- ادامه عملیات در مراحل بعدی و ثبت نتایج گله توسط دامدار انجام خواهد شد و با مراجعه کارشناس استان در

کوتا هترین زمان ممکن و یا برنامه ریزی مشخص عملیات انجام یافته توسط دامدار را بررسی و بعد از رفع اشکالات

احتمالی ممهور نمودن آنها به مرکزاصلاح نژاد ارسال گردد